Klachtenregelement

Klachtenregelement

Ergotherapie Vera Mölders
Vera Mölders
Kon. Julianastraat 3A
6585 XP Mook
T: 06 42 15 00 40
M: info@ergotherapieveramolders.nl

Registratie Kamer van Koophandel te Nijmegen KVK d.d. 19 / 08 / 2008 onder nummer 09185739. De klachtenfunctionaris is en de klachtenafhandeling vindt plaats via het Klachtenloket Paramedici bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Ergotherapie Vera Mölders, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door V. Mölders, dat het volgende klachten- en/of geschillenreglement van toepassing is:

De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Ergotherapie Vera Mölders worden ingediend. De klacht kan zowel betrekking hebben op V. Mölders als op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van V. Mölders werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Ergotherapie Vera Mölders hebben verricht.

De klager dient een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht te ontvangen binnen een termijn van 30 dagen. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.

Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden en voor goedkeuring ondertekend.

De klacht dient binnen een periode van 6 weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Ergotherapie Vera Mölders draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

V. Mölders verklaart dat zij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld.
Opgemaakt te Mook, 14 / 01 / 2019